องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
 


โครงการจัดประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2565 หมู่ที่ 1-9


เมื่อวันที่ 9-19 มีนาคม 2564 นายอำนวย กำเหนิดอุย รองนายก อบต.คลองเขิน ปฏิบัติหน้าที่แทน ร่วม "โครงการจัดประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2565 หมู่ที่ 1-9 " เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมวางแผน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา ความต้องการ ร่วมติดตามผลการดำเนินงาน และหาแนวทางการพัฒนาของแต่ละชุมชน ของตำบลคลองเขิน โดยลงพื้นที่ประชาคมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครบทั้ง 9 หมู่ คือ

- บ้านนางตะเคียน
- บ้านปากลัด
- บ้านคลองเขิน
- บ้านดาวโด่ง
- บ้านดาวโด่ง
- บ้านมะนาวหวาน
- บ้านคลองเก่า
- บ้านคลองยายกี๋
- บ้านสวนทุ่ง

และจัดให้มีการประชาคมตำบล ณ ห้องประชุม อบต.คลองเขิน เพื่อสรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและปัญหาความต้องการของ ผู้นำชุมชน ตัวแทนหน่วยงานราชการในพื้นที่ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายสนม กำเหนิดอุย เป็นประธาน