องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
 


โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)


โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๖-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน ได้ทำการออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับทราบสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนและออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ทั้ง ๙ หมู่บ้าน เพื่อมาจัดทำแผนพัฒนาสามปี