องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
 


โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป


เพื่อร่วมกันสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน ที่จะต้องมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการร่วมกันนำพาประเทศไทยกลับคืนสู่ความสงบสุข จึงได้จัดตั้ง ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป