องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน


เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๙ ได้แต่งตั้ง นายเกษม คุณประโยชน์ เป็นเลขานุการสภา และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน มีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ และให้ประกาศใช้เป็นแผนของอบต.คลองเขินต่อไป