องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
 


โครงการประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564)


เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ได้มีการจัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 -2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559