วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ(ไฟทาง) หมู่ที่๑-หมู่ที่๙ ไฟฟ้าสนามกีฬาและไฟฟ้าสำนักงาน รายละเอียดตามใบสรุปผลการประมาณราคา ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๑ และปร.๕ จำนวน ๒ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมกระจกโค้งในเขตตำบลคลองเขิน จำนวน 15 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานป้องกัน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุภาคปฏิบัติ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างโดยปฏิบัติงานบริการทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ราชการ ปฏิบัติงานด้านการ เปิด-ปิด สำนักงาน ดูแลทรัพย์สินของทางราชการมิให้สูญหายและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างพนักงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา โดยให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓0 กันยายน ๒๕๖๓ ในอัตรา 300/วัน วันที่ออกปฏิบัติหน้าที่ รวม 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างโดยปฏิบัติงานหน้าที่ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากลัด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ๒๕๖๓ ถึง วันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างเหมา โดยปฏิบัติงานหน้าที่ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดาวโด่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ๒๕๖๓ ถึง วันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๖๕๘ สมุทรสงคราม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง