วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ขาว-ดำ ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๕๑ ของอบต. คลองเขิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างเครื่องเสียง + เต้นท์ ณ โรงเรียนวัดดาวโด่ง และโรงเรียนวัดปากลัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน ตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างตกแต่ง จัดสถานที่(เวทีซุ้มกิจกรรมต่างๆ) ณ โรงเรียนวัดดาวโด่ง และ โรงเรียนวัดปากลัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน ตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างโดยปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ ร่างหนังสือโต้ตอบ การบันทึกข้อมูล จัดทำหนังสือราชการทุกประเภท จัดทำฎีกา ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓1 มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างโดยปฏิบัติงานหน้าที่ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากลัด ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓1 มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง,เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network จำนวน ๑ เครื่องและ สำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)scanner และFAX ภายในเครื่องเดียวกัน ความละเอียดไม่น้อยกว่า 4,800 x1,200 dpi หรือ 1,200x4,800 dpi โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง , เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน ๑ เครื่อง และสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้ และจัดซื้อโต๊ะพับสีขาว ขนาดW45xD120xH73cm. จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง