วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๖๕๘ สมุทรสงคราม จำนงน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๓๙๘๘ สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างโดยปฏิบัติงานหน้าที่ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากลัด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อ- จัดซื้อวัสดุสำนักงานปลัด ของอบต. คลองเขิน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างรื้อถอนหอถังส่งน้ำประเภท ก. แบบโครงเหล็ก หมู่ที่6 ตำบลคลองเขิน รายละเอียดตามใบสรุปผลการประมาณราคา ปร.๔ และปร.๕ จำนวน ๒ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างแก้ไขประตูรั้วสแตนเลส ,แก้ไขเครื่องเล่น สไลต์เดอร์, เปลี่ยนหัวก๊อกน้ำ,ปรับความสูงของบอร์ดหน้าห้องเรียน.และเช็คระบบไฟ เปลี่ยนแบรกเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 48 รายการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้องานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างติดตั้งชุดลูกข่ายเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน 13 ชุด ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)