วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2564
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดลูกข่ายเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน 13 ชุด ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  มี.ค. 2564
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ถุงละ 20 กิโลกรัม จำนวน ๑00 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างขยายไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ(ไฟทาง)หมู่ที่3 รายละเอียดตามใบสรุปผลการประมาณราคา ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๑ และปร.๕ จำนวน ๒ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างขยายเขตไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ(ไฟทาง)หมู่ที่3 รายละเอียดตามใบสรุปผลการประมาณราคา ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๑ และปร.๕ จำนวน ๒ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ(ไฟทาง) หมู่ที่๑-หมู่ที่๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ(ไฟทาง) หมู่ที่๑-หมู่ที่๙ ไฟฟ้าสนามกีฬาและไฟฟ้าสำนักงาน เป็นเงินทั้งสิ้น 77,29๐บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามใบสรุปผลการประมาณราคา ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๑ และปร.๕ จำนวน ๒ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา โดยให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ๒๕๖4 ถึง วันที่ 31 มีนาคม ๒๕๖4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้องานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง