วันที่
ชื่อเรื่อง
2  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างโดยปฏิบัติงานหน้าที่ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากลัด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ๒๕๖๓ ถึง วันที่ 30 เมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.4๐ เมตร จำนวน 9 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุในการจัดทำหน้ากากอนามัยฯ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) มีหน่วยคามจำหลัก RAM ชนิด DDR4 ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก Inkjet จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างโดยปฏิบัติงานหน้าที่ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากลัด ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ 31 มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังหินคลุกในหมู่บ้าน จำนวน 498 ลบ.ม. หมู่ที่1 ตามแบบสรุปรายการประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปา ภายในและนอกอาคาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน ตามสรุปใบประมาณราคากองช่าง แบบ ปร.๔ และปร. จำนวน ๒ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง