วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2562
จ้าง- โดยปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเกี่ยวกับการจัดเก็บ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
ซื้อหนังสือพิมพ์ สำหรับศูนย์หนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านหมู่ที่๑(วัดนางตะเคียนและที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขินจำนวน 2 แห่ง แห่งละ 2 ฉบับ ฉบับละ ๑๐ บาท เป็นเวลา ๓๖๕ วัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑4,6๐๐บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างโดยปฏิบัติหน้าที่รับ ส่งหนังสือ ลงทะเบียน แยกประเภท ตลอดจนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างโดยปฏิบัติงานธุรการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างโดยปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ ร่างหนังสือโต้ตอบ การบันทึกข้อมูล จัดทำหนังสือราชการทุกประเภท จัดทำฎีกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างโดยปฏิบัติงานทางด้านการบันทึกข้อมูลระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-Lass , e-plan ) และในระบบของข้อมูลด้านคอมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเทอร์เน็ต เป็นเวลา ๑๒ เดือน ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ,บำรุงรักษาระบบและสำรองข้อมูล เป็นเวลา ๑๒ เดือน ,บริการปรับปรุงข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖2 ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อเคียวเซลล่า เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท/๕,๐๐๐ แผ่น ถ้าเกินกว่านี้คิดแผ่นละ ๐.๓๕ บาท /แผ่น จำนวน ๑๒ เดือนตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างรื้อถอนรางน้ำฝนที่ผุกร่อนทั้งหมดขนาด6นิ้ว ยาว 22 เมตรพร้อมท่อรับน้ำฝน ทั้ง2 ด้านของอาคาร ขนาด 3 นิ้ว ยาว12 เมตร,ติดตั้งรางน้ำฝน กว้าง 6 นิ้ว ยาว 22 เมตร,ติดตั้งท่อรับน้ำฝน ทั้ง 2 ด้านของอาคาร ขนาด 3 นิ้ว ยาว12 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังหินคลุกในหมู่บ้าน หมู่ที่9 จำนวน 1 แห่ง ตำบลคลองเขิน ตามสรุปใบประมาณราคากองช่าง แบบ ปร.๔ และปร.๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง