วันที่
ชื่อเรื่อง
18  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 52 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
จ้างโดยปฏิบัติงานหน้าที่ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์(สุนักและแมว)ที่ทีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่๑-หมู่ที่๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน 20 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
จ้างตรวจเช็ครถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๓๙๘๘ สมุทรสงคราม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
ซื้อถังขยะแบบคัดแยกขยะ มีล้อขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒0๐ ลิตร จำนวน ๑๐ ใบและถังขยะทรงกระบอก ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ลิตร เจาะหู ร้อยเชือก สกรีนข้อความตามที่ อบต.กำหนด จำนวน 110 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง