วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2562
จ้างโดยปฏิบัติงานหน้าที่ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากลัด ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓1 ธันวาคม ๒๕๖2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างโดยปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ ร่างหนังสือโต้ตอบ การบันทึกข้อมูล จัดทำหนังสือราชการทุกประเภท จัดทำฎีกา จัดเก็บเอกสารทางราชการให้เป็นหมวดหมู่ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓1 ธันวาคม ๒๕๖2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
จ้างรถยนต์ปรับอากาศ จำนวน ๑ คันหมายเลขทะเบียน 30-๐20๓ จังหวัดเลย เพื่อนำผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหาร สมาชิกฯ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน พร้อมศึกษาดูงานประจำปี 25๖๓ ในวันที่ 25 ? ๒8 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างโดยปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ ร่างหนังสือโต้ตอบ การบันทึกข้อมูล จัดทำหนังสือราชการทุกประเภท จัดทำฎีกา จัดเก็บเอกสารทางราชการให้เป็นหมวดหมู่ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓0 พฤศจิกายน ๒๕๖2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างโดยปฏิบัติงานหน้าที่ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากลัด ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓0 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้าง- โดยปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเกี่ยวกับการจัดเก็บ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
ซื้อหนังสือพิมพ์ สำหรับศูนย์หนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านหมู่ที่๑(วัดนางตะเคียนและที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขินจำนวน 2 แห่ง แห่งละ 2 ฉบับ ฉบับละ ๑๐ บาท เป็นเวลา ๓๖๕ วัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑4,6๐๐บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างโดยปฏิบัติหน้าที่รับ ส่งหนังสือ ลงทะเบียน แยกประเภท ตลอดจนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างโดยปฏิบัติงานธุรการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างโดยปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ ร่างหนังสือโต้ตอบ การบันทึกข้อมูล จัดทำหนังสือราชการทุกประเภท จัดทำฎีกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง