วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.พ. 2562
จ้างตรวจเช็ครถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๓๙๘๘ สมุทรสงคราม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
ซื้อถังขยะแบบคัดแยกขยะ มีล้อขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒0๐ ลิตร จำนวน ๑๐ ใบและถังขยะทรงกระบอก ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ลิตร เจาะหู ร้อยเชือก สกรีนข้อความตามที่ อบต.กำหนด จำนวน 110 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
จ้างโดยปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ ร่างหนังสือโต้ตอบ การบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์(กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๓-๐๐๑๓ ของอบต. คลองเขิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมสะพานไม้ลูกระนาด หมู่ที่๑ จำนวน ๑ แห่ง ตำบลคลองเขิน ตามสรุปใบประมาณราคากองช่าง แบบ ปร.๔ และปร.๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
ซื้อโทรทัศน์ Smart TV LED 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (พร้อมติดตั้ง) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน ๑ รายการ
8  ม.ค. 2562
จ้างเครื่องเสียง + เต้นท์ ณ โรงเรียนวัดดาวโด่ง และโรงเรียนวัดปากลัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง