วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน ๓6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้าข้ามลำประโดงสาธารณะ หมู่ที่6 จำนวน 1 แห่ง ตำบลคลองเขิน ตามสรุปใบประมาณราคากองช่าง แบบ ปร.๔ และปร.๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ ISUZU สีเขียว ทะเบียน 80-6658 สมุทรสงคราม (หมายเลขครุภัณฑ์005-54-0001) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้าง- โดยปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเกี่ยวกับการจัดเก็บ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ออกจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยตามบ้าน ตลอดจนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างโดยปฏิบัติงานหน้าที่ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากลัด ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖2 ถึง วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างโดยปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ ร่างหนังสือโต้ตอบ การบันทึกข้อมูล จัดทำหนังสือราชการทุกประเภท จัดทำฎีกา จัดเก็บเอกสารทางราชการให้เป็นหมวดหมู่ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖2 ถึง วันที่ ๓1 สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. หมู่ที่9 จำนวน ๑ แห่ง ตำบลคลองเขิน ตามสรุปใบประมาณราคากองช่าง แบบ ปร.๔ และปร.๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิดหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 50-58-0003 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและเชิงลาดคอสะพาน หมู่ที่๕และหมู่ที่๖ ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น รายละเอียดตามแบบ อบต. คลองเขิน เลขที่ 02/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง