วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2561
จ้างโดยปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ ร่างหนังสือโต้ตอบ การบันทึกข้อมูล จัดทำหนังสือราชการทุกประเภท จัดทำฎีกา จัดเก็บเอกสารทางราชการให้เป็นหมวดหมู่ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างโดยปฏิบัติงานหน้าที่ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากลัด ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ ของอบต. คลองเขิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังหินคลุกในหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ เชื่อมถนน อบจ.สส. ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง 4.๐๐ เมตร ระยะทางยาว 70 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. คลองเขิน เลขที่ ๐๑/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมากำจัดและฝังกลบขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน จำนวน ๑๒ เดือนๆละ ๒๕,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างโดยปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ ร่างหนังสือโต้ตอบ การบันทึกข้อมูล จัดทำหนังสือราชการทุกประเภท จัดทำฎีกา จัดเก็บเอกสารทางราชการให้เป็นหมวดหมู่ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมาปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ทุกวันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้าง- โดยปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเกี่ยวกับการจัดเก็บ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ออกจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยตามบ้าน ตลอดจนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างบันทึกข้อมูลระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-Lass , e-plan ) และในระบบของข้อมูลด้านคอมคอมพิวเตอร์ที่ต้องรายงานผลการดำเนินงานกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างโดยปฏิบัติงานธุรการ ของส่วนการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมาปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ทุกวันทำการ ในราคาเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท รวม ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อเคียวเซลล่า เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง