วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2562
จ้างโดยปฏิบัติงานหน้าที่ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากลัด ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖2 ถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างโดยปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ ร่างหนังสือโต้ตอบ การบันทึกข้อมูล จัดทำหนังสือราชการทุกประเภท จัดทำฎีกา จัดเก็บเอกสารทางราชการให้เป็นหมวดหมู่ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖2 ถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างจัดสถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน ติดตั้งพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี(จำนวน ๒ รูป) พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองและผ้าระบายสีม่วง- ประดับผ้าระบายสีเหลืองและผ้าระบายสีม่วงบริเวณรั้ว อาคาร และมุขด้านหน้าชั้นสอง - จัดทำที่ลงนามถวายพระพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
จ้างขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่๘ตำบลคลองเขิน รายละเอียดตามใบสรุปผลการประมาณราคา ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๑ และปร.๕ จำนวน ๒ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างเช่าเครื่องเสียง ณ โรงเรียนวัดดาวโด่ง ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ต้านยาเสพติดดาวโด่งคัพ ครั้งที่8 ประจำปี ๒๕62 ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ? 22 พฤษภาคม 2562 ตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมพื้นสนามกีฬาฟุตซอล ค.ส.ล.หมู่ที่๔ ขนาดกว้าง ๒๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๖.๖๐ เมตร ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น รายละเอียดตามแบบ อบต. คลองเขิน เลขที่ ๐๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้าง-โดยปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ ร่างหนังสือโต้ตอบ การบันทึกข้อมูล จัดทำหนังสือราชการทุกประเภท จัดทำฎีกา จัดเก็บเอกสารทางราชการให้เป็นหมวดหมู่ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดาวโด่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 52 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง