วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
โครงการติดตั้งเสียงตามสาย (แบบไร้สาย) จำนวน 27 จุด ประกอบไป ด้วยชุดแม่ข่ายระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย ระบบ UHF-FM พร้อม อุปกรณ์เครื่องส่ง และชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย UHFFM จำนวน 27 ชุด
6  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
จ้างจัดทำผังโครงสร้างบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดบรรจุ ๒๔๐ ลิตร มีฝา มีล้อ จำนวน ๑๒ ใบและถังขยะทรงกระบอก ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ลิตร เจาะหู ร้อยเชือก สกรีนข้อความตามที่ อบต.กำหนด จำนวน ๓๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๖๕๘ สมุทรสงคราม ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานปลัด จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานปลัด จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง