วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2563
จ้างโดยปฏิบัติงานหน้าที่ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากลัด ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึง วันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ระบบ Inverter ขนาด 18,500 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์(สุนัขและแมว)ที่ทีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเข้าหมู่บ้าน บริเวณบ้านนางจำเนียร เชื่อมถนนอบจ.สมุทรสงคราม พร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง 300 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. คลองเขิน เลขที่ ๐๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อถังขยะทรงกระบอก ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ลิตร เจาะหู ร้อยเชือก สกรีนข้อความตามที่ อบต.กำหนด จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากลัด แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.6 จำนวน ๑ แผ่น ,แบบ ปร.5(ก) จำนวน ๑ แผ่น,แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1 จำนวน ๑ แผ่น,แบบ ปร.5(ก) จำนวน ๑ แผ่นและแบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1 จำนวน ๑ แผ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างโดยปฏิบัติงานหน้าที่ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากลัด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID 19) ของอบต. คลองเขิน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง