วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ธ.ค. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)scanner และFAX ภายในเครื่องเดียวกัน ความละเอียดไม่น้อยกว่า 4,800 x1,200 dpi หรือ 1,200x4,800 dpi โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง , เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน ๑ เครื่อง และสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้ และจัดซื้อโต๊ะพับสีขาว ขนาดW45xD120xH73cm. จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างโดยปฏิบัติงานหน้าที่ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากลัด ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓1 ธันวาคม ๒๕๖2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างโดยปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ ร่างหนังสือโต้ตอบ การบันทึกข้อมูล จัดทำหนังสือราชการทุกประเภท จัดทำฎีกา จัดเก็บเอกสารทางราชการให้เป็นหมวดหมู่ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓1 ธันวาคม ๒๕๖2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
จ้างรถยนต์ปรับอากาศ จำนวน ๑ คันหมายเลขทะเบียน 30-๐20๓ จังหวัดเลย เพื่อนำผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหาร สมาชิกฯ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน พร้อมศึกษาดูงานประจำปี 25๖๓ ในวันที่ 25 ? ๒8 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างโดยปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ ร่างหนังสือโต้ตอบ การบันทึกข้อมูล จัดทำหนังสือราชการทุกประเภท จัดทำฎีกา จัดเก็บเอกสารทางราชการให้เป็นหมวดหมู่ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓0 พฤศจิกายน ๒๕๖2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างโดยปฏิบัติงานหน้าที่ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากลัด ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓0 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้าง- โดยปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเกี่ยวกับการจัดเก็บ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
ซื้อหนังสือพิมพ์ สำหรับศูนย์หนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านหมู่ที่๑(วัดนางตะเคียนและที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขินจำนวน 2 แห่ง แห่งละ 2 ฉบับ ฉบับละ ๑๐ บาท เป็นเวลา ๓๖๕ วัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑4,6๐๐บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง