วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อ- จัดซื้อวัสดุสำนักงานปลัด ของอบต. คลองเขิน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างรื้อถอนหอถังส่งน้ำประเภท ก. แบบโครงเหล็ก หมู่ที่6 ตำบลคลองเขิน รายละเอียดตามใบสรุปผลการประมาณราคา ปร.๔ และปร.๕ จำนวน ๒ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างแก้ไขประตูรั้วสแตนเลส ,แก้ไขเครื่องเล่น สไลต์เดอร์, เปลี่ยนหัวก๊อกน้ำ,ปรับความสูงของบอร์ดหน้าห้องเรียน.และเช็คระบบไฟ เปลี่ยนแบรกเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 48 รายการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้องานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างติดตั้งชุดลูกข่ายเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน 13 ชุด ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  มิ.ย. 2563
จ้างโดยปฏิบัติงานหน้าที่ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากลัด ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึง วันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง