วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. หมู่ที่9 จำนวน ๑ แห่ง ตำบลคลองเขิน ตามสรุปใบประมาณราคากองช่าง แบบ ปร.๔ และปร.๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิดหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 50-58-0003 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและเชิงลาดคอสะพาน หมู่ที่๕และหมู่ที่๖ ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น รายละเอียดตามแบบ อบต. คลองเขิน เลขที่ 02/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๖๕๘ สมุทรสงคราม ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้าง- โดยปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเกี่ยวกับการจัดเก็บ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ออกจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยตามบ้าน ตลอดจนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างตัดชุดอปพร.,ประกอบด้วย เสื้อยืดแขนยาว แบบ 4 กระเป๋าพร้อมปักชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อาร์ม และสังกัด, เสื้อยืดคอกลมสีดำแขนสั้นกางเกงขายาวสีกากี ,เข็มขัดตรา อปพร. สายสีดำ, หมวก อปพร.สีกากี ,รองเท้า จำนวน ๓๓ ชุดๆละ ๒,870 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างโดยปฏิบัติงานหน้าที่ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากลัด ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖2 ถึง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างโดยปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ ร่างหนังสือโต้ตอบ การบันทึกข้อมูล จัดทำหนังสือราชการทุกประเภท จัดทำฎีกา จัดเก็บเอกสารทางราชการให้เป็นหมวดหมู่ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖2 ถึง วันที่ ๓1 กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง