องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากผู้บริหาร
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2564
 
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา3 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผลตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่อง
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
งานการคลัง
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง รายเดือน
รายงานทางการเงิน
 
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากร
การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
แบบฟอร์ม
 
แบบคำร้องข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงาน
 
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ประกาศรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร

ประวัติและความเป็นมา
 

ประวัติความเป็นมา :

ตำบลคลองเขิน เดิมชื่อ ตำบลขุดเจ็ก และได้เปลี่ยนชื่อตำบลเป็น "ตำบลคลองเขิน" ในภายหลังยกฐานะเป็น อบต. เมื่อปี พ.ศ.2538 แต่เดิมมี 7 หมู่บ้าน ต่อมามีการแยกหมู่บ้าน ทำให้มีหมู่บ้านเพิ่มขึ้นเป็น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านนางตะเคียน หมู่ 2 บ้านปากลัด หมู่ 3 บ้านคลองเขิน หมู่ 4 บ้านคลองเขิน หมู่ 5 บ้านดาวโด่ง หมู่ 6 บ้านวัดใหม่ หมู่ 7 บ้านสวนทุ่ง หมู่ 8 บ้านคลองเขิน หมู่ 9 บ้านสวนทุ่ง