องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากผู้บริหาร
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2564
 
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา3 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผลตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่อง
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
งานการคลัง
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2560
รายงานทางการเงิน
 
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากร
การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
แบบฟอร์ม
 
แบบคำร้องข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงาน
 
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ประกาศรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลปฏิบัติงาน
บริการของ อบต.
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือสำหรับประชาชน
การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีประจำปี
คู่มือ ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ข่าวสารในเครือข่าย อบต.คลองเขิน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปปช.
โครงการ ITA สำนักงาน ป.ป.ช.
องค์การแห่งการเรียนรู้ KM
คู่มือแนวทางปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การร้องเรียนร้องทุกข์
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบลกรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  กิจกรรมทำความสะอาดวัดดาวโด่งป้องกันโควิด19
      
 
  กิจกรรมทำความสะอาดวัดดาวโด่งป้องกันโควิด19
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม...
  กิจกรรมงานบุญทอดผ้าป่าทางน้ำร่วมกับจังหวัดสมุทรสงค...
  กิจกรรมจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองเขิน
  กิจกรรมทำกระทงกาบกล้วย
  โครงการอาสาสมัครรวมใจรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ปลูก...
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอง...
  กิจกรรมพ่นยากันโควิด19 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วน...
  วันที่ 12 สิงหาคม 2563 กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื...
  วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 จัดกิจกรรมถวายพระพร พร้อมกั...
   
ท่านพอใจ อบต.คลองเขิน ด้านใด
ด้านบริการประชาชน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ
ด้านสาธารณสุขฯ
ด้านสาธารณูปโภค
ด้านการส่งเสริมการศึกษา
ด้านบรรเทาสาธารณภัย
 

 

 
วิธีทำหน้ากากไว้ใช้เอง
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรมจำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2556