องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการลงทะเบียนคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต/ขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 12 พ.ค. 2563 ]16
12 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการลงทะเบียนคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร [ 12 พ.ค. 2563 ]12
13 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการลงทะเบียนคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 12 พ.ค. 2563 ]14
14 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการลงทะเบียนคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ [ 12 พ.ค. 2563 ]11
15 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการลงทะเบียนคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต/ขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้ำหยอดเหรียญ [ 12 พ.ค. 2563 ]13
16 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 12 พ.ค. 2563 ]15
17 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง [ 12 พ.ค. 2563 ]10
18 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ [ 12 พ.ค. 2563 ]10
19 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 12 พ.ค. 2563 ]11
20 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อราชการในสำนักงาน อบต.คลองเขิน ตามคู่มือการให้บริการประชาชน [ 12 พ.ค. 2563 ]11
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14