องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากผู้บริหาร
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2564
 
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา3 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผลตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่อง
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
งานการคลัง
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง รายเดือน
รายงานทางการเงิน
 
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากร
การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
แบบฟอร์ม
 
แบบคำร้องข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงาน
 
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ประกาศรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร

หัวหน้าส่วนราชการ
 

พ.จ.อ. อรุณ  ภมร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน
โทรศัพท์ 083-6973765
นางสาวจุฑารัตน์  วัฒนศิริกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน
โทรศัพท์ 084-7488191
   
 
นางสาวปาณิสรา  สมีแจ้ง      นางสรินนา  จันทร์เพ็ญ   นายพิรุฬ  บุญเป๋า
  หัวหน้าสำนักปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 087-1626886 โทรศัพท์ 083-7781784 โทรศัพท์ 081-9429932
 
   
นางสาวนพวรรณ  คล้ายสุบรรณ 
นางสาวจุฑารัตน์ วัฒนศิริกุล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  รองปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 084-5085388
โทรศัพท์ 084-7488191